Статут

«Затверджено»

Рішенням Загальних зборів Громадської організації «Центр аналізу регіональних ризиків» Протокол від

«28» ­­­­­­­­­­­­­­­вересня 2023 р.

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ЦЕНТР АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИЗИКІВ”

Нова редакція

 

м. Ужгород – 2023

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Центр аналізу регіональних ризиків» (далі – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне – Громадська організація «Центр аналізу регіональних ризиків»;

скорочене – ГО «ЦАРР».

Повна назва англійською мовою – «Regional Risks Analytics Center».

Скорочена назва англійською мовою – «RRAC»

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини (у випадку затвердження рішенням вищого органу управління Організації).

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) медіа.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.20. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.21. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.22. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є сприяння співпраці між представниками експертного та наукового середовища України та країн Європейського Союзу задля виявлення ризиків та загроз регіональній стабільності та безпеці у Карпатському регіоні, налагодженню добросусідських відносин із сусідніми державами та підтримці Євроатлантичної інтеграції України.

Відповідно до мети, основними завданнями Організації є:

 • співпраця з українськими й іноземними науковцями та експертами з безпекових питань в частині виявлення реальних та потенційних загроз у політичній, економічній, соціальній, екологічній, енергетичній та інформаційній сферах, які можуть негативно впливати на регіональну стабільність та безпеку і перешкоджати реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України;
 • аналіз передумов, причин та прогнозування наслідків виникнення конфліктних ситуацій у двосторонніх відносинах України із суміжними державами (передусім країнами Карпатського регіону), розробка стратегій виходу з кризових ситуацій;
 • встановлення реальних та потенційних ризиків дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні та суміжних з нею країнах Європейського Союзу, через створену мережу підконтрольних пропагандистських організацій;
 • сприяння реалізації стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО;
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення та поглиблення транскордонного співробітництва між Україною та іншими державами Карпатського регіону, участь в їх практичній реалізації;
 • сприяння реалізації концепції добросусідства, посилення довіри та розвитку добросусідських відносин із суміжними державами;
 • визначення нових можливостей для підвищення ефективності функціонування прикордонної інфраструктури, національної мережі міжнародних транспортних коридорів в рамках Карпатського регіону;
 • сприяння вивченню досвіду країн ЄС у сфері управління кордонами та його запровадженню в Україні ;
 • участь у налагодженні та поглибленні всебічних суспільно-політичних, науково-освітніх, інформаційних зв’язків між зацікавленими суб’єктами на національному і міжнародному рівнях.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

– координація діяльності членів Організації, спрямованої на досягнення мети та завдань Організації, проведення відповідних заходів;

– співпраця з українськими та іноземними експертними, науковими установами в рамках проведення спільних досліджень проблем регіональної безпеки;

– організаційна підтримка науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю Організації;

– внесення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо удосконалення законодавства або прийняття рішень, спрямованих на покращення захисту законних прав та інтересів громадян України у безпековій, економічній, соціальній, інформаційній та інших сферах;

–  участь у розробці та реалізації цільових програм і міжнародних проєктів, спрямованих на удосконалення прикордонного менеджменту, вивчення й аналіз існуючих загроз регіональним безпеці та стабільності, а також розвиток добросусідських відносин із суміжними державами;

– здійснення підтримки організацій та установ, діяльність яких пов’язана із статутною метою Організації;

– організація та фінансування видавничої діяльності з питань діяльності Організації, створення власного медіа, веб-сайту, підготовка інформаційних бюлетенів тощо;

–  участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації та періодичні видання, власні публікації для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом;

– організація і проведення згідно з чинним законодавством публічних заходів, як-от конференцій, круглих столів, експертних дискусій.

– допомога у створенні і розвитку неурядових неприбуткових організацій;

– організація та координація заходів, спрямованих на досягнення мети Організації;

– співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.5.1. До прав члена Організації належить:

4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.5.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.5.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду.

4.5.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.5.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.5.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Члени Організації зобов’язані:

4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.6.3. смерті члена Організації.

4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень, крім Голови Правління Організації, членство якого припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови.

4.8. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

–          несплати членських внесків протягом останнього року.

4.9. Питання про виключення вирішується Правлінням Організації більшістю голосів її членів.

4.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори Організації, Правління Організації (в органах управління можуть бути лише члени Організації).

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Правління Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, Головою Правління, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7.  Обрання та відкликання Голови Правління Організації.

5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх членів Організації на Загальних зборах. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх членів Організації на Загальних зборах. Також не менше трьома четвертими голосів присутніх членів Організації на Загальних зборах приймаються рішення щодо відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами, підписуються головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Структура Правління, його склад затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах Організації.

5.4.3. До компетенції Правління відноситься:

5.4.3.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.3.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів.

5.4.3.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.3.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.3.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів Організації.

5.4.3.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.3.7. Створення відокремлених підрозділів Організації та призначення їх керівників.

5.4.3.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.4. Головує на засіданнях Правління Голова Правління Організації.

5.4.5. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Правління Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання Правління повідомляє всіх членів Правління. Позачергові засідання скликаються Головою Правління за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання Правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.6. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.4.7. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос.

5.5. Голова Правління Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Правління Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на три роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Правління Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Організації.

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних зборах.

5.5.3. Рішення Голови Правління Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Голова Правління Організації (а також будь який член керівного органу Організації) може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–          за власним бажанням на підставі поданої Правлінню Організації письмової заяви;

–          при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–          якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.6. У разі, якщо Голова Правління Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

5.6. Почесний член Правління відповідно до своїх повноважень:

– забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Правління та Голови Правління для членів Організації;

– виконує доручення Голови Правління Організації.

За відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує Почесний член Правління Організації.

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів Організації, внаслідок яких:

6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

6.2.2.   Створено перешкоди для здійснення членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

6.2.3.     Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, якщо не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Організація:

7.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

7.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

7.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

8.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Правлінням строком на 3 роки. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

8.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

8.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Загальних зборів повноважень.

8.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

8.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

8.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

8.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

8.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

8.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

8.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

8.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації.

8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

9.1. Загальні збори та Правління Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації не рідше одного разу в рік.

9.2. У кінці кожного календарного року Голова Правління Організації звітує перед членами Організації на Загальних зборах про здійснену роботу протягом року.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів та інших не заборонених чинним  законодавством видів діяльності.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх членів Організації на Загальних зборах. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Припинення діяльності Організації зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними зборами, якщо за це проголосували не менше як три четвертих присутніх членів Організації на Загальних зборах. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її припинення відповідно до статуту.

12.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих присутніх членів Організації на Загальних зборах  шляхом приєднання.

12.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (приєднання) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.8. У разі прийняття рішення  про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Підписи:

Головуюча Загальних зборів                                                      Мітряєва С.І.

 Секретар Загальних зборів                                                         Головка А.А.